I seminarium/warsztaty pt.:

"Problemy projektowania urządzeń i
systemów ułatwiających życie osobom
niewidomym i słabowidzącym".


Czas: ostatni weekend listopada (28-29.11.2009)

Miejsce: sala 312, Instytut Chemii Bioorganicznej (przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań. 

Koszt: seminarium jest bezpłatne.


sobota, 28.11.2009

10:00 rozpoczęcie spotkania - krótkie przedstawienie się uczestników (2-3 minut na osobę)

10:30 Paweł Strumiłło, Tematyka badań Zakładu Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej w zakresie wspomagania osób niewidomych

10:45 Michał Bujacz, Dźwiękowe obrazowanie otoczenia dla osób niewidomych

11:00 Przemek Barański, Maciej Polańczyk, System zdalnego asystenta osoby niewidomej (pokaz) 

11:15 Paweł Strumiłło, Prezentacja telefonu komórkowego z dźwiękowym menu

11:30 dyskusja

12:00 przerwa kawowa

12:30 Henryk Lubawy, Prezentacja wybranych dostępnych na rynku rozwiązań technicznych dla niewidomych i słabowidzących

13:00 Rafał Charłampowicz, Elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej

13:30 dyskusja

14:00 obiad

15:30 Hanna Pasterny, Jarosław Kałuski, Metodologia projektowania produktów przeznaczonych do użytkowania przez osoby z dysfunkcjami

16:00 dyskusja

17:00 zakończenie spotkania

---

19:00 propozycja wspólnego zwiedzania Poznania


niedziela, 29.11.2009

9:00 Rafał Charłampowicz, Henryk Lubawy, Bariery i wyzwania dla projektantów sprzętu wspomagającego osoby niewidome i niedowidzące

10:00 Anna Maj, Michał Derda-Nowakowsk Granice interaktywności i dostępności. Problemy projektowania interfejsów

10:30 dyskusja

11:00 przerwa kawowa

11:30 Jacek Jelonek, Projektowanie ukierunkowane na użytkownika w kontekście wielofunkcyjnego urządzenia wspomagającego osoby niewidome

12:00 dyskusja

13:00 obiadKontynuacja I seminarium:

 • Seminarium: "Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy i rozwiązania" (CVHI-Polska)
  5-6 maja 2010 ASP Katowice,
  Organizator: Wydawnictwo Naukowe ExMachina.
  Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  Istytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Se­mi­na­rium jest dru­gim spo­tka­niem z cyklu kon­fe­ren­cji CVHI Pol­ska (Con­fe­ren­ces on As­si­stive Tech­no­logies for Pe­ople with Vi­sion and He­aring Im­pa­ir­ments), po­świę­conych róż­nym a­spek­tom tech­no­logii wspo­ma­gają­cych osoby nie­wido­me i sła­bo­wi­dzą­ce. Kon­fe­ren­cja pre­zen­tu­je róż­no­rod­ne dzia­łania w za­kre­sie do­stęp­no­ści i kon­cep­cje spe­cja­li­stów róż­nych dzie­dzin - pro­jek­tan­tów, in­ży­nie­rów, in­for­ma­ty­ków, an­tro­pologów i pe­da­go­gów. Celem se­mi­na­rium jest stwo­rze­nie wspól­nej plat­for­my wie­dzy dla osób ba­dają­cych po­trze­by spo­łecz­ne i pro­jek­tu­ją­cych u­rzą­dze­nia, sys­te­my in­for­ma­tycz­ne oraz in­ter­fej­sy prze­zna­czo­ne dla nie­wido­mych i nie­do­widzą­cych, dla osób współ­pra­cu­ją­cych ze śro­dowi­skiem nie­peł­no­spraw­nych oraz dla sa­mych u­żyt­kow­ni­ków tech­no­logii wspo­ma­gają­cych.


  szczegóły na plakacie w formacie PDF

 • Wsparcie

  © CyjSoftware
  stat4u