Co to jest powiększalnik telewizyjny?

Gdy kończą się możliwości medycyny, a mamy do czynienia z różnego typu trwałymi upośledzeniami, nie pozostaje przecież człowiek wobec nich całkowi­cie bezradny. Istnieje możliwość uzy­skania choćby częściowej sprawności w wyniku readaptacji. Technika, a ostat­nio zwłaszcza elektronika, odgrywa w tym procesie nieocenioną rolę, dając szansę nawet tym, którzy utracili na­dzieję powrotu do normalnego życia.

W artykule tym zostanie przedstawione jedno z urządzeń, które można uważać właśnie za dobrodziejstwo techniki; za dobrodziejstwo a nie osiągnięcie, ponieważ jego walor polega na stworze­niu możliwości ludziom upośledzonym, nie zaś na szczególnie skomplikowanych rozwiązaniach technicznych.

Osoby o zredukowanej ostrości wzroku mogą czytać za pomocą przyrządów optycznych takich jak: okulary, szkła powiększające, okulary-lupy czy też telelupy. Ale gdy ostrość wzroku spada poniżej 5%, czytanie normalnego tekstu jest niemożliwe nawet przy ich użyciu. W przeciwieństwie do przyrządów optycznych, dzięki którym obraz jest powiększany na siatkówce oka, sy­stem telewizyjny pozwala na uzy­skiwanie powiększenia tekstu na ekranie. W porównaniu z pomocami optycznymi, zastosowanie zamknięte­go obwodu telewizyjnego sprawia, że rząd i powierzchnia powiększenia, jak i oddalenie odtwarzanego obra­zu, mogą być regulowane łatwiej, odpowiednio do ostrości wzroku, oraz do potrzeb indywidualnych oso­by niedowidzącej; sytuacja jest też bardziej naturalna, ponieważ oko jest w bezpośrednim kontakcie z tekstem, bez pośrednictwa aparatów optycznych. Badania wykazały, że dolna granica ostrości wzroku, przy której czytanie jest jeszcze możliwe, może być przesunięta - dzięki za­stosowaniu elektronicznego czytni­ka - do 1%.

Chodzi tu o urządzenie, które w angielskiej nomenklaturze znane jest jako system CC TV (poszczególni producenci amerykańscy lansują własne nazwy, np. "Randsight", "Read/Write System", "Electronic Visual Aid System", "Electronic Viewing System"), we Francji używa się nazwy "Videoscope", natomiast niemieckie firmy polecają różne typy urządzenia "Videomatic". W Polsce przyjął się termin "powiększalnik telewizyjny", choć  sugerowano przed laty "wideoskop".

Tekst w przygotowaniu


Mimo niewątpliwych zalet tego urządzenia posiada ono, jak każde rozwiązanie techniczne i pewne wady. Związane są z nim pewne paradoksy. Aby je dokładnie opisać, a przede wszystkim aby aparaty tego typu stały się powszechniej znane specjalistom z zakresu optyki okularowej i optometrii zostało zorganizowane seminarium "Elektronika i niedowidzenie", na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcone tym urządzeniom.

Z powrotem | Wykorzystanie powiększalnika TV - badania | Kilka notatek | strona główna